Tere. Tore, et siin oled!

Blogis anname ülevaate Arula küla tänastest tegemistest nii pildis kui sõnas.

10 august 2011

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Otepää Vallavolikogu oma 21.06.2011 istungil võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule

Arula külas asuva Uuemõisa ja Madise kinnistute (katastritunnused 63601:002:1930 ja 63601:002:2160) detailplaneeringu. 27,3 ha suurune planeeringuala asub Otepää looduspargi territooriumil ja hõlmab Uuemõisa ning Madise kinnistud. Alal asuvad endise Arula-Vanamõisa karjamõisa hoonete varemed. Planeeringu eesmärk on puhkekeskuse rajamine.


Puhkekeskusesse kavandatakse majutus-, konverentsi- ja toitlustushooned, parkla ja avaliku kasutusega puhkeala. Arhitektuurses lahenduses on kombineeritud traditsioonid ja kaasaegsed lahendused. Kokku on planeeritud 11 hoonet suurima kõrgusega 12,0 meetrit (3 korrust) ehitusaluse pindalaga kokku 2600 m². Planeeringuala jagatakse kuueks krundiks, millest neli on kaubandus-, toitlustus-, teenindus ja majutushoonemaa krundid pindalaga 0,5 kuni 1,2 ha, üks metsamaa maaüksus pindalaga 19,7 ha ja üks haljasala maaüksus pindalaga 4,2 ha. Lähimad elukohad või suvekodud asuvad puhkekeskusest 450 - 500 m kaugusel. Puhkekeskuse rajamine mitmekesistab piirkonna ettevõtlust, taastab elutegevuse põlisel asustusalal ja parandab piirkonna heakorda. Detailplaneering on kooskõlastatud Keskkonnaameti, Päästeameti ja Maanteeametiga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.08 – 20.09.2011. Avalik arutelu toimub 26.09.2011 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas aadressil Lipuväljak 13, Otepää. Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust.

--
Merle Anton
Otepää Vallavalitsus
planeerimisspetsialist
Tel : +372 766 4820
Faks : +372 766 1214
merle.anton@otepaa.ee
www.otepaa.ee